Regulamin

§1 Zakres Funkcjonalności / Postanowienia ogóle
________________________________________

1. Usługa Halodzwonek na podstawie niniejszego regulaminu jest oferowana od 01-04-2021 roku do odwołania.
2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi świadczonej przez Software Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków (dalej: „Dostawca”) pod nazwą Halodzwonek, (dalej: „Usługa Halodzwonek”) przez abonentów Sieci Komórkowych oraz Abonentów Mobilnej Sieci Orange wskazanych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu (dalej: „Abonenci”).
3. Usługa Halodzwonek umożliwia zamawianie przez Abonentów usług odtwarzania różnych plików dźwiękowych osobom dzwoniącym do Abonenta czekającym na moment odebrania połączenia, z wyłączeniem połączeń video, świadczonych przez operatorów wskazanych poniżej (dalej: „Usługa”).
4. Usługa Halodzwonek dostępna jest dla Abonentów Sieci:
- Polkomtel Sp. z o.o. (Plus)
- P4 Sp. z o.o. (Play)
- T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile)
- Mobilnej Sieci Orange (Orange) oraz klientów oferty Nju Mobile
(dalej : „Operator” lub wspólnie „Operatorzy”)
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.halodzwonek.pl oraz w siedzibie Dostawcy.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia regulaminu Usługi świadczonej przez Operatora, z którego usług Abonent korzysta (dalej: „Usługa”). Regulaminy dostępne są na stronach:
• Polkomtel
• 
Play 
• 
T-Mobile
• Orange

§2 Uruchomienie Usługi
________________________________________

1. Niezależnie od tego, z usług którego z wskazanych powyżej Operatorów korzysta Abonent, Usługę Halodzwonek aktywować należy poprzez wysłanie bezpłatnego SMS-a pod numer 80833. Treść SMS-a aktywującego usługę dostępna będzie w:
- materiałach reklamowych dotyczących danego utworu
- mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram)
- na stronie www.halodzwonek.pl
2. Aktywacja usługi jest również możliwa poprzez Aplikacje Mobilne oferowane w ramach Usługi Halodzwonek, dostępne na play.google.com. Aplikacje te są kompatybilne z systemem Android.
3. Zlecenie aktywacji Usługi Halodzwonek przez Abonenta aktywuje jednocześnie Usługę: Czasoumilacz Standard - dla Abonentów Polkomtel Sp. z o.o., Muzyka na Czekanie Standard - dla Abonentów P4 Sp. z o.o., Granie na Czekanie Bez Limitu/Szafa Gra Na Maxa - dla Abonentów T-Mobile Polska S.A. oraz Halo Granie Bez Limitu - dla Abonentów Mobilnej Sieci Orange oraz klientów oferty Nju Mobile, których Operatorem jest Orange Polska S.A.
4. Wysłanie SMS-a o określonej treści wskazanej w materiałach reklamowych, mediach społecznościowych, stronie www.halodzwonek.pl lub w aplikacjach mobilnych skutkuje odpowiednio: aktywacją Usługi, modyfikacją utworów lub deaktwacją Usługi.
5. Wszystkie opłaty związane z aktywacją i dezaktywacją Usługi Halodzwonek, opłaty abonamentowe oraz opłaty związane z modyfikacją Usługi Halodzwonek (zakup utworów) są zgodne z regulaminami i cennikami Usług Operatorów.
6. Dostawca, w ramach świadczonej usługi, ma prawo do emitowania informacji technicznych o sposobie włączenia usługi, jednakże taka informacja nie będzie stanowić więcej niż 10% wszystkich odtworzeń.
7. Regulaminy Usług Operatorów określają przypadki, w których nie jest możliwe aktywowanie Usługi.
8. Aktywacja Usługi za pośrednictwem Usługi Halodzwonek oznacza, że Abonent zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z postanowieniami właściwego Regulaminu Usługi danego Operatora oraz je zaakceptował.
9. Po dokonaniu przez Abonenta aktywacji Usługi, od Abonenta pobierane są opłaty za każdy miesiąc korzystania z Usługi zgodnie z cennikiem Usługi właściwej dla danego Operatora. Nazwy Usług Operatorskich podane są w pkt.3 powyżej.
10. Abonent nie ponosi opłat związanych z wyłączeniem Usługi. W celu wyłączenia Usługi należy wysłać SMS-a zgodnie z postanowieniami regulaminu Usługi danego Operatora.
11. Czas aktywacji usługi w niektórych przypadkach może trwać do 30dni. Wydłużenie czasu trwania aktywacji usługi może być powodowane niewystarczającym stanem środków na koncie Abonenta, problemami technicznymi i innymi zdarzeniami o charakterze losowym.

§3 Reklamacje
________________________________________

1. Reklamacje mogą dotyczyć problemów z funkcjonowaniem numeru 80833 (Halodzwonek). Reklamacje związane z nieświadczeniem lub nienależytym świadczeniem Usługi należy składać do Operatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Usługi danego Operatora.
2. Reklamacje dotyczące Usługi Halodzwonek powinny być składane z dopiskiem: „Reklamacja Halodzwonek” w formie pisemnej listem poleconym na adres: Ailleron S.A., 02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 137a, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@halodzwonek.pl.
3. Reklamacje składane w formie pisemnej powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji oraz numer telefonu, z którego wysyłano SMS pod numer 80833, jak również dokładny opis i przyczynę reklamacji.
4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Abonent zostanie powiadomiony pisemnie (na adres podany w reklamacji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty jej złożenia, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
5. Dane osobowe Abonentów, którzy złożyli reklamacje będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i prowadzenia korespondencji z Abonentami, zgłaszającym reklamację. Korespondencja jest przechowywana przez okres określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i po jego upływie niszczona.

§4 Postanowienia końcowe
________________________________________

1. Wszelkie informacje o Usłudze Halodzwonek udostępnione przez Dostawcę mają charakter jedynie informacyjny. Wiążące są wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Usług poszczególnych Operatorów.
2. W uzasadnionych przypadkach Dostawca ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie pod warunkiem, że zmiany nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Abonentów przed dokonaniem zmiany. Informacja o zmianie Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.